Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

8 april 2015

Wie kan mij het antwoord geven?
De vorige Nieuwsbrief eindigde ik met bovenstaande vraag. Het betrof de te geringe belangstelling voor het Atlas Café. Een aantal collega’s heeft hierop gereageerd. Waarvoor dank. De reacties waren verklarend van aard maar positief ten opzichte van het voortgaan op de ingeslagen weg. Wie wil actief meedenken over en meewerken aan de organisatie van het volgende Atlas Café?

VO-congres: ‘Onderwijs moet de leerling volgen, niet andersom’
Meer maatwerk voor leerlingen, onder andere met digitale leermiddelen. Deze en de andere in het sectorakkoord gestelde ambities richting nog beter en meer eigentijds onderwijs vormden de rode draad van het VO-congres 2015. Ruim 1.500 bezoekers waren hierbij aanwezig.

Het congres opende met een toespraak van VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller, die de politiek opriep snel werk te maken van een maatwerkdiploma voor leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs. Alleen op die manier kunnen scholen onderwijs op maat verzilveren en echt recht doen aan de individuele talenten van leerlingen. “Het idee dat leerlingen hun diploma halen op het niveau van hun slechtste vak is niet meer van deze tijd. De vmbo-tl'er die vanwege dyslexie op het vmbo zit, maar de exacte vakken goed op havoniveau kan doen, zal zich erkend en uitgedaagd voelen als het vmbo-diploma met een certificaat, plaatsmaakt voor een officieel maatwerkdiploma," sprak Rosenmöller.

Doen we de goede dingen en doen we ze ook goed?
Dat was de insteek van de onlangs gehouden “Tweedaagse” van de kerndirectie van het Atlas College. De Tweedaagse begon met deelname aan het VO-congres waarna 's avonds en daags erna het antwoord is gezocht op bovenstaande vragen. Dit gebeurde deels in aanwezigheid van beleidsadviseurs van het ASC.

In het Schoolplan 2013-2016 is een drietal ambities opgenomen, t.w.

  1. Onderwijs op maat
  2. Verbinding met de samenleving
  3. Een professionele Leergemeenschap

Feitelijk is een vierde ambitie toegevoegd namelijk het laten 'leven' van de indertijd vastgestelde kernwaarden.

De Tweedaagse is goed verlopen en heeft veel opgeleverd. In een volgende nieuwsbrief zal uitvoeriger worden ingegaan op de opbrengst. In algemene zin kan gesteld worden, dat de genoemde ambities nog steeds relevant zijn. De mate waarin daarbinnen gestelde doelen voldoende scherp en realistisch zijn geformuleerd vraagt om nadere beschouwing

Alternatief Plan voor verkeerssituatie Dampten positief ontvangen
De Colleges van Bestuur van Tabor College en Atlas College hebben Arcadis opdracht gegeven een alternatief verkeersplan voor het Dampten te ontwikkelen, anticiperend op de vier modellen die het college van B&W van Hoorn aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Het alternatieve plan is aangeboden aan wethouder Bashara en aan de ambtelijk projectleider voor de Poort van Hoorn en bijzonder positief ontvangen.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!