Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Voor SG Newton zijn wij op zoek naar een

ondersteuningscoördinator (0,8 fte)

Naast het mede coördineren en (gedeeltelijk) uitvoeren van het ondersteuningsbeleid en de leerlingbegeleiding zoeken wij een collega die sterk is in plannen en organiseren, het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg, het  ontwikkelen en optimaliseren van procedures en het geven van advies aan de schoolleiding.

SG Newton is in West-Friesland opvanglocatie voor de anderstalige leerlingen van 12 tot 16 jaar. Kennis en ervaring m.b.t. de ondersteuning van deze speciale leerlingengroep is gewenst.

Schoolgegevens

Leerlingenaantal: 853
Medewerkers: 117

Huidige ondersteuningsstructuur:

 • ondersteuningsfunctionaris
 • ambulant begeleider
 • mentoren & klassendokters
 • onderwijsassistenten Route 2/ ‘Optimaal speciaal’ voorziening
 • schoolmaatschappelijk werker
 • schoolverpleegkundige
 • schoolarts

Beoogde ondersteuningsstructuur:

 • ondersteuningsfunctionaris & ondersteuningscoördinator
 • mentoren & klassendokters
 • onderwijsassistenten Route 2/ ‘Optimaal speciaal’ voorziening
 • schoolmaatschappelijk werker
 • schoolverpleegkundige
 • schoolarts

 

Schoolprofiel

‘Ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij.’

Dat is het motto van SG Newton, een school voor leerlingen met een mavo- of vmboadvies. Want wij vinden persoonlijke groei net zo belangrijk als schoolprestaties. Op SG Newton leren wij de leerlingen zichzelf en hun talenten ontdekken.

SG Newton is een betrokken school. Betrokken bij de samenleving en betrokken bij elkaar. Op onze school is iedereen van harte welkom en daarom hebben leerlingen op de muur in de aula  groot Artikel 1 van de Grondwet geschreven:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Op SG Newton krijgen leerlingen de tijd om te ontdekken waar zij goed in zijn en kunnen zij direct kiezen wat zij leuk vinden om te doen. Wij doen veel samen in de klas, buiten de klas en zelfs buiten school. Wij vinden dat gewoon, maar eigenlijk is dat heel bijzonder. SG Newton is een ondernemende school die samenwerkt met bedrijven en maatschappelijke instellingen in en rondom Hoorn. Daar kun je ervaren hoe het is om ‘in het echt’ ergens te werken.

We zijn een school voor nieuwsgierige leerlingen. Op onze gevel staat niet voor niets dare to discover! Bij ons ontdekken de leerlingen wat zij later willen en kunnen worden... In de TalentFactory kunnen zij veel verschillende ervaringen opdoen en van alles uitproberen.

Uitgangspunten begeleiding en ondersteuning

Op SG Newton zijn wij samen verantwoordelijk voor een respectvolle omgang met leerlingen, met ouders en met elkaar. Als personeelsleden van de school hebben wij daarin een voorbeeldrol. Wanneer wij spreken met leerlingen zijn voor ons de volgende houdingsaspecten (Jozef Kummeling, systeemtherapeut) van belang:

 • afstandelijke betrokkenheid
 • belangeloze belangstelling
 • dienstbare deskundigheid

 

Functiebeschrijving

Context
Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Hoorn, Medemblik en Edam vanuit in totaal 5 locaties. Samen bieden deze scholen onderwijs van vmbo tot en met vwo. Het Atlas College wordt bestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op de wijze waarop de bestuurstaken worden uitgevoerd. De locatie directeuren en het hoofd Atlas Service Centrum vormen samen met het College van Bestuur de kerndirectie van het Atlas College. Het Atlas Service Centrum (ASC) is een onderdeel van het Atlas ondersteunt het College van Bestuur en de locaties.

Elke locatie wordt integraal geleid door een locatiedirecteur en wordt daarbij ondersteund door teamleiders. De ondersteuningscoördinatie is, onder de verantwoordelijk van de locatiedirecteur, belast met het leveren van een structurele, significante bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid, de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid (en de daarbij behorende activiteiten) in de school en de begeleiding van collega’s op het gebied van leerlingzorg en leerlingbegeleiding.

Werkzaamheden

Coördineert en geeft ook in de praktijk samen met de ondersteuningsfunctionaris  uitvoering aan het ondersteuningsbeleid en de leerlingbegeleiding door:

 • het voorbereiden, voorzitten en uitwerken van diverse besprekingen  en het bewaken van de              voortgang van gemaakte afspraken;
 • het organiseren en coördineren van onderzoek in het kader van zorg aan leerlingen;
 • het in overleg met mentoren en docenten, gespecialiseerde ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden, opstellen en afstemmen van ontwikkelingsperspectief (OPP), het uitvoeren van (onderdelen) van OPP en zorgdragen voor de terugkoppeling van gegevens en de dossiervorming;
 • het begeleiden en adviseren van collega’s bij de uitvoering van de leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten en het overdragen van kennis over leerlingenzorg binnen de school;
 • het ondersteunen van collega’s en de schoolleiding in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen;
 • het zorgdragen voor de externe doorverwijzing van leerlingen en voor de terugkoppeling ervan;
 • het coördineren van begeleiding aan zorgleerlingen die door externen wordt verzorgd;
 • het onderhouden van contacten en samenwerken met externe ketenpartners en instanties die voor de leerlingenzorg van belang zijn;
 • het adviseren van de teamleiders, en met name de teamleider van leerjaar 1, met betrekking tot plaatsing van nieuwe leerlingen;
 • het controleren, beoordelen en bewaken van de dossiervorming ten behoeve van zorgleerlingen in het digitale leerlingvolgsysteem.

Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid en leerlingbegeleiding door:

 • Het opstellen van een meerjaren ondersteuningsplan en een jaarondersteuningsplan, het bewaken en bevorderen van de kwaliteitszorg inzake de uitvoering van zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding; het bestuderen en statistisch analyseren van leerlingengegevens en zorgactiviteiten ten einde een jaarevaluatie op te stellen met adviezen voor het locatiejaarplan van het jaar daarop.
 • Het opstellen van een jaarondersteuningskalender en het bewaken van de uitvoering van de zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding.
 • Het zorgdragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem.
 • Het mede ontwikkelen en optimaliseren van procedures, protocollen en afspraken m.b.t.              leerlingenzorg en het opstellen van (beleids)notities over leerlingbegeleiding.
 • Het deelnemen aan en vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling in relevante externe beleids- en werkgroepen in overleg met de ondersteuningsfunctionaris.
 • Het, in samenspraak met de schoolleiding en in overleg met de zorgfunctionaris, afstemmen van het aanbod van leerlingenzorg van de onderwijsinstelling op het regionale zorgaanbod en samenwerkingsverband(en).

Kennis en vaardigheden

 • algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling, de zorgstructuur en de sociale kaart in de regio;
 • vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
 • vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen zowel op individueel als op klassenniveau;
 • vaardigheid in het opstellen van plannen en het geven van adviezen;
 • vaardigheid zowel in het aanspreken als in het coachen en begeleiden van leerkrachten:
 • vaardigheid in het voeren van lastige gesprekken met ouders
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken die van belang zijn voor de   leerlingenzorg

Pre’s:

Bevoegd om intelligentie-onderzoek te doen bij anderstalige leerlingen en bevoegd om capaciteitenonderzoek te doen bij de reguliere vmbo-leerlingen.

Overige zaken:

 • Minimaal hbo- werk- en denkniveau.
 • Voor de juiste kandidaat is inschaling in LC 11 bespreekbaar.
 • Sollicitaties vóór 15 januari 2018 worden in behandeling genomen. U kunt uw sollicitatie richten aan de afdeling personeelszaken, t.a.v. mevrouw Petra Blank: [email protected]
 • De BAC, de Benoemings Advies Commissie, leest de reacties en nodigt geschikte kandidaten uit voor een eerste gesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 17 januari 2018. De tweede gespreksronde, met vertegenwoordigers uit het team, vindt plaats in de week van 22 januari 2017.
 • De functie komt vrij per 1 februari 2018 door vertrek van een collega.
   

Vragen?
Indien u vragen heeft n.a.v. deze vacature, kunt u - ook in de kerstvakantie - mailen naar mw. M. Winkelhuis, locatiedirecteur van SG Newton: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E [email protected]
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!